Privacy Statement

Privacy Statement Spilberg

Spilberg Development bvba hecht veel waarde aan het beschermen van de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Wij zullen deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons privacy beleid neergelegd in dit Privacy Statement.Spilberg Development is gevestigd aan de Graanmarkt 2 (2000) te Antwerpen. Dit Privacy Statement beschrijft welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. 

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Spilberg Development verzamelt persoonsgegevens vanaf het moment dat u zich aanmeldt als kandidaat voor het uitvoeren van opdrachten bij onze klanten en/of bij onze klanten wordt geplaatst voor het uitvoeren van dienstverleningsopdrachten.Spilberg Development kan ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst via openbare kanalen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in de uitvoering van opdrachten bij onze klanten. In alle gevallen zullen we uw gegevens conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacy Statement verwerken.

Welke persoonsgegevens verzamelt Spilberg Development?

Spilberg Development verwerkt de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn in het kader van haar dienstverlening aan haar klanten. Wij verwerken onder meer de navolgende persoonsgegevens voorafgaand aan het sluiten van een dienstverleningsovereenkomst:

 • e-mailadres en andere contactgegevens (naam, adres, etc.);

 • CV, gegevens over opleiding en professionele ervaring, beschikbaarheid;

 • overige zaken voor zover wettelijk vereist of voor zover daarvoor toestemming is gegeven door u.


Op het moment dat u bij een klant vanSpilberg Developmentaan het werk gaat:

 • identificatiegegevens (naam, voornaam, adres);

 • nationaliteit;

 • bankrekeningnummer;

 • indien van toepassing gegevens in verband met uw onderneming (ondernemingsnummer);

 • indien van toepassing en voor zover wettelijk toegelaten verwerktSpilberg Developmentten behoeve van haar opdrachtgevers gegevens in het kader van een screening.


Verder worden er automatisch gegevens gegenereerd. Zie voor verdere informatie daarover het COOKIE STATEMENT.

Waarom verzamelt Spilberg Development persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Spilberg Development gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • om u aanbiedingen te kunnen doen van opdrachten die u in onderaanneming zou kunnen uitvoeren bij onze klanten, ten persoonlijke titel, via uw eigen onderneming, of via de onderneming van uw werkgever en/of informatie te kunnen verstrekken over Spilberg Development;

 • om u te benaderen voor kennissessies (meet-ups) die voor u interessant zouden kunnen zijn;

 • om uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen voor de uitoefening van welbepaalde gespecialiseerde dienstverleningsopdrachten bij klanten op het vlak van ICT;

 • een samenwerkingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren (zoals verwerking van uw facturen of de facturen van uw werkgever);

 • een onderaannemingsopdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en toe te zien op de naleving ervan;

 • bepaalde screenings te kunnen uitvoeren voor onze opdrachtgevers waar nodig en voor zover wettelijk toegelaten;

 • voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Het gebruiken van uw gegevens door ons zoals hierboven staat beschreven, is toegestaan op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) omdat: 

 • het noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen in het nastreven van de doelen zoals hierboven aangegeven, waarbij deze belangen in elk afzonderlijk geval niet zwaarder mogen wegen dan uw belangen op het gebied van privacy;

 • wij in sommige gevallen moeten voldoen aan onze verplichtingen volgens wet- en regelgeving; of

 • deze gegevens zijn verwerkt met uw toestemming.


Met wie kan Spilberg Development uw persoonsgegevens delen?

Spilberg Development kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere gelieerde ondernemingen, haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensverwerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. 

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt steeds in overeenstemming met de doeleinden zoals genoemd onder Waarom verzamelt Spilberg Development persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar een of meerdere landen binnen of buiten de Europese Unie en daar worden verwerkt. Wij zullen uw persoonsgegevens alleen naar landen buiten de EU doorgeven waarvan de Europese Commissie van mening is dat u daar een afdoende mate van bescherming heeft of waar Spilberg Development passende veiligheidsmaatregelen heeft genomen om de privacy van uw gegevens te waarborgen. 

Bewaartermijn

Spilberg Development bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

U heeft u bij Spilberg Development ingeschreven in het kader van een (mogelijk) passende opdracht of nieuw dienstverband. Deze samenwerking is niet aan een bepaalde termijn gebonden.

Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, kunt u zichzelf uitschrijven via uw contactpersoon bijSpilberg Development. Uw gegevens worden definitief verwijderd uit onze beveiligde database en u wordt niet meer benaderd en bemiddeld door Spilberg Development.

Beveiliging

Spilberg Development doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik.Spilberg Development doet dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen.  Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Spilberg Development, sluit Spilberg Development een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te kijken en/of op te vragen. U kunt hiertoe een verzoek doen op elk gewenst moment via uw contactpersoon bij Spilberg Development en/of via privacy@vibegroup.com. Daarnaast kunt u op elk gewenst moment via de hiervoor beschreven procedure verzoeken om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Tot slot heeft u recht op een afschrift van uw persoonsgegevens.SpilbergDevelopment streeft ernaar binnen twee weken na ontvangst van uw verzoek op uw verzoek te reageren. 

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden van) een datalek

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Spilberg Development dan kunt u via privacy@vibegroup.com of per brief (Vibe Group Netherlands B.V., Gustav Mahlerplein 76, 1082 MA Amsterdam) contact opnemen.

U kunt ook een klacht over onze verwerking van uw persoonsgegevens indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Is er sprake van (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct aan te geven door een email te sturen aan privacy@vibegroup.com. Vermeld in deze email in ieder geval uw voor- en achternaam, uw contactgegevens en een omschrijving van de situatie.

Wijzigingen Privacy Statement

Spilberg Development behoudt zich het recht voor om veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Het meest actuele Privacy Statement is te allen tijde in te zien op de website vanSpilberg Development.

Links naar andere websites

Onze website kan verwijzingen, zoals links of banners bevatten naar andere websites, die een ander privacybeleid hanteren.Spilberg Development is op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor het privacybeleid, noch de inhoud van deze sites.

BLIJF OP DE HOOGTE

Expert blogs